Usnesení rady ze dne 22. 1. 2003 č. 45

k vyjádření k návrhu nařízení, kterým se mění vyhláška č. 27/1998 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

Rada městské části

I. s c h v a l u j e
připomínky k tržnímu řádu dle přílohy tohoto usnesení

II. u k l á d á
1. p. J. Plívovi, zástupci starosty

1.1. odeslat návrh Městské části Praha 3 dle bodu I. tohoto usnesení živnostenskému odboru MHMP

Milena K o z u m p l í k o v á      Milan Č e s k ý
zástupkyně starosty              starosta městské části