Usnesení rady ze dne 22. 1. 2003 č. 44

ke ”Komerční zóně Žižkov – nákladové nádraží – I. etapa, Praha 3” – posouzení dokumentace vlivů na žitvotní prostředí

Rada městské části

I. b e r e n a v ě d o m í
vyjádření Městské části Praha 3 k dokumentaci vlivů na životní prostředí

II. s c h v a l u j e
přiložené vyjádření Městské části Praha 3 k oznámení o posuzování dokumentace ”Komerční zóně Žižkov – nákladové nádraží – I. etapa, Praha 3” o posuzování vlivů na životní prostředí, které přílohou tohoto usnesení

III. u k l á d á
1. p. M. Českému, starostovi městské části

1.1. vyjádření podepsat a odeslat ředitelce Odboru životního prostředí MHMP
2. p. J. Plívovi, zástupci starosty

2.1. sledovat další vývoj projednávání dokumentace z hlediska životního prostředí
3. p. MUDr. M. Zemanovi, zástupci starosty

3.1. sledovat další vývoj projednávání dokumentace z hlediska územního rozvoje

Milena K o z u m p l í k o v á      Milan Č e s k ý
zástupkyně starosty              starosta městské části