Usnesení rady ze dne 22. 1. 2003 č. 43

k žádosti p. Ladislava Veškrny, bytem Jilmová 2648/8, Praha 3 o prodloužení lhůty pro převod kupní ceny za bytovou jednotku č. 2684/3, Jilmová 8, Praha 3, k. ú. Žižkov, kde je žadatel oprávněným nájemcem

Rada městské části

I. b e r e  n a v ě d o m í
dopis xxxxxxxxxx ze dne 10. 1. 2003, který je přílohou tohoto usnesení

II. s c h v a l u j e
prodloužení lhůty pro převod kupní ceny za bytovou jednotku č. 2684/3, Jilmová 8, k. ú. Žižkov, Praha 3 a to do 22. 1. 2003

Milena K o z u m p l í k o v á      Milan Č e s k ý
zástupkyně starosty               starosta městské části