Usnesení rady ze dne 22. 1. 2003 č. 42

k návrhu na obsazení (doplnění) komisí Rady městské části

Rada městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh na obsazení (doplnění) komisí Rady městské části

II. s c h v a l u j e
složení (doplnění) komisí Rady městské části tak, jak je níže uvedeno

Milena K o z u m p l í k o v á      Milan Č e s k ý
zástupkyně starosty              starosta městské části

Návrh na obsazení (doplnění) komisí Rady městské části
Sociální a zdravotní komise
ODS předs. MUDr. Jiří Jungwirth, MUDr. Jana Žmolíková, MUDr. Marek Zeman, MUDr. Eva Rusová
ČSSD Marie Koksová
DJK/ED MUDr. Miroslav Procházka
Tajemník: Bc. Ivana Šťastná (OSV)

Komise obchodu a služeb
ODS předs. MUDr. Eva Rusová, Zdeněk Lochman, Jan Šmíd
ČSSD místopř. RNDr. Eva Kaprasová CSc., Jan Plíva
DJK/ED Tomáš Roubal
KSČM Ing. Vladimír Nezpěvák
Tajemník: Lenka Medlíková (OBNP)

Bytová komise
ODS předs. MUDr. Marek Zeman, Zdeněk Lochman, Jan Šmíd
ČSSD místopř. Michal Kucián, Vlastimila Vrabcová
DJK/ED Ing. Josef Heller MBA, PhDr. Jakub Cháb
Tajemník: Ladislava Svobodová (OBNP)

Kulturní komise
ODS Milena Kozumplíková, Milan Český, Bc. Ondřej Pecha, Marcela Graciasová
ČSSD předs. Ing. Jan Holub, Vlastimila Vrabcová
DJK/ED Zdeněk Pavelka
Tajemník: Jaroslav Brabec DiS. (OK)

Komise pro výchovu a vzdělávání
ODS Jan Šmíd, Milena Kozumplíková, Mgr. Martin Benda
ČSSD předs. Vlastimila Vrabcová, Marie Koksová
DJK/ED PhDr. Jakub Cháb
KSČM Ing. Karel Procházka
zástupci základních a mateřských škol: Mgr. Václav Gregor, Mgr. Václav Havelka, Ing. Irena Meisnerová , Bc. Marta Vrabcová
Tajemník Mgr. Přemysl Hrabě (OŠ)