Usnesení rady ze dne 22. 1. 2003 č. 41

k povolení podnájmu Koněvova 159/2417 – Freund Karel

Rada městské části

I. b e r e   n a   v ě d o m í
žádost xxxxxxxxxx o povolení podnájemní smlouvy pro xxxxxxxxxx, nar. 20. 1. 1974, trvale bytem v Jindřichově Hradci, Kosmonautů 62/V do bytu Koněvova 159/2417

II. s o u h l a s í
s povolením podnájemní smlouvy do bytu Koněvova 159/2417 pro xxxxxxxxxx, nar. 20. 1. 1974, trvale bytem v Jindřichově Hradci, Kosmonautů 62/V

III. u k l á d á
1. vedoucí OBNP

1.1. postupovat dle bodu II.

Milena K o z u m p l í k o v á       Milan Č e s k ý
zástupkyně starosty              starosta městské části