Usnesení rady ze dne 22. 1. 2003 č. 40

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu Baranova 17/1374 – Tichá Martina (roz. Tůmová)

Rada městské části

I. b e r e  n a v ě d o m í
žádost xxxxxxxxxx o prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou s měsíční platbou nájemného v ul. Baranova 17/1374, Praha 3, uzavřené na základě výběrového řízení vyhodnoceného usnesením Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 32 ze dne 11. 2. 1998

II. s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou, a to od 1. 9. 2003 za podmínky placení ročního nájemného ve výši 66 120 Kč, placeného v pravidelných měsíčních splátkách, dle vzorové smlouvy schválené usnesením Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 295 ze dne 25. 7. 2000

III. u k l á d á
1. vedoucí OBNP

1.1. uzavřít smlouvu dle bodu II.

Milena K o z u m p l í k o v á      Milan Č e s k ý
zástupkyně starosty              starosta městské části