Usnesení rady ze dne 21. 5. 2003 č. 325

ke změně objemu rozpočtu roku 2003 v souvislosti s realizací stavebních úprav severní tribuny FK Viktoria Žižkov

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
se změnou objemu rozpočtu roku 2003 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
změnu objemu rozpočtu roku 2003 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části