Usnesení rady ze dne 21. 5. 2003 č. 324

ke změně redakční přípravy měsíčníku Městské části Praha 3 Radniční noviny a změna zvláštní části Organizačního řádu úřadu městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
návrh Redakční rady Radničních novin, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení, na zajištění redakční přípravy měsíčníku Městské části Praha 3 – Radniční noviny dodavatelským způsobem, tj. nikoliv prostřednictvím zaměstnanců Městské části Praha 3, zařazených do Úřadu městské části

II.  s c h v a l u j e
tento návrh Redakční rady Radničních novin na zajištění redakční přípravy měsíčníku Městské části Praha 3 – Radniční noviny dodavatelským způsobem, tj. nikoliv prostřednictvím zaměstnanců Městské části Praha 3, zařazených do Úřadu městské části

III.  r u š í
oddělení Radničních novin Odboru kultury Úřadu městské části s činností uvedenou v příloze č. 2 tohoto usnesení dnem 30. 9. 2003

IV.  d o p l ň u j e
do zvláštní části Organizačního řádu Úřadu městské části, odboru kultury Úřadu městské části činnosti, které jsou přílohou č. 3 tohoto usnesení, s účinností od 1. 10. 2003

V.  u k l á d á
1. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ
1.1. zajistit doplnění schválených změn do zvláštní části Organizačního řádu Úřadu městské části
1.2. provést opatření směřující k ukončení pracovních poměrů dotčených zaměstnanců dle příslušných ustanovení zákoníku práce

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části