Usnesení rady ze dne 21. 5. 2003 č. 323

ke zprávě komise pro posouzení a hodnocení nabídek na vypracování projektu zóny placeného stání na celém území Městské části Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek na vypracování projektu zóny placeného stání na celém území Městské části Praha 3, jež je přílohou tohoto usnesení

II.   r u š í
výběrové řízení na vypracování projektu zóny placeného stání na celém území Městské části Praha 3

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OD
1.1. oznámit zrušení výběrového řízení zúčastněným firmám

IV.  j m e n u j e
komisi ve složení:
MUDr. Marek Zeman, Ing. Daniel Reisiegel, Jan Plíva k projednání obou nabídek s představiteli firem DHC CR, s. r. o. a ACTIV, a. s. Praha a k doporučení přímého zadání vypracování projektu zóny placeného stání na celém území Městské části Praha 3 pro jednání Rady městské části

Michal K u c i á n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty       starosta městské části