Usnesení rady ze dne 21. 5. 2003 č. 322

k poskytnutí peněžitého daru občanskému sdružení Vatra CZ

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč občanskému sdružení Vatra CZ
2. znění darovací smlouvy mezi Městskou částí Praha 3 a občanským sdružením Vatra CZ dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat příslušnou darovací smlouvu
2. vedoucímu OE
2.1. zajistit výplatu schváleného peněžitého daru

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části