Usnesení rady ze dne 21. 5. 2003 č. 321

ke smlouvě o dílo na rekonstrukci střechy ZŠ K Lučinám

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na rekonstrukci střechy ZŠ K Lučinám, Praha 3 s firmou BAU plus, a. s., Na Zlíchově 4, 152 00 Praha 5, která je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat uvedenou smlouvu o dílo

Michal K u c i á n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty        starosta městské části