Usnesení rady ze dne 21. 5. 2003 č. 320

ke zprávě komise pro posouzení a hodnocení nabídek na rekonstrukci střechy ZŠ K Lučinám

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek na rekonstrukci střechy ZŠ K Lučinám, jež je přílohou tohoto usnesení

II.  s o u h l a s í
s výběrem nejvhodnější nabídky firmy:
BAU plus, a. s., Na Zlíchově 4, 152 00 Praha 5

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OTSMI
1.1. oznámit všem uchazečům výběr nejvhodnější nabídky
1.2. společně s advokátní kanceláří vypracovat příslušnou smlouvu
2. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ
2.1. předložit příslušnou smlouvu Radě městské části ke schválení

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části