Usnesení rady ze dne 21. 5. 2003 č. 319

ke změně objemu rozpočtu roku 2003

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
změnu objemu rozpočtu městské části na rok 2003 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1.1. realizovat rozpočtová opatření

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části