Usnesení rady ze dne 21. 5. 2003 č. 318

k odměnám ředitelům příspěvkových organizací Městské části Praha 3 – zdravotních a sociálních zařízení

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zápis z projednávání rozborů hospodaření za rok 2002 ze dne 24. 4. 2003, Pečovatelské služby Praha 3, Integračního centra Zahrada v Praze 3 a Ošetřovatelského domova Praha 3

II.  s c h v a l u j e
odměny ředitelům organizací dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení
1. paní xxxxxxxxxx, ředitelce Ošetřovatelského domova Praha 3
2. panu xxxxxxxxxx, řediteli Pečovatelské služby Praha 3
3. panu xxxxxxxxxx, řediteli Integračního centra Zahrada v Praze 3

III.  u k l á d á
1. příspěvkovým organizacím
1.1. zajistit vyplacení odměn

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části