Usnesení rady ze dne 21. 5. 2003 č. 317

k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/372/02 na obnovu parku na náměstí Jiřího z Poděbrad

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/372/02, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení, na ukončení platnosti SoD vč. dodatku č. 1 a vyrovnání dosud vynaložených finančních prostředků

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat uvedený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo po protokolárním převzetí inventarizační komisí všech věcí dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, včetně převodu vlastnických práv

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části