Usnesení rady ze dne 21. 5. 2003 č. 316

k nájmu pozemku parc. č. 167/1 k. ú. Žižkov, Praha 3

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
1. nájem pozemku parc. č. 167/1 k. ú. Žižkov, Praha 3 za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o nájmu pozemku, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení
2. návrh smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 167/1 k. ú. Žižkov, Praha 3, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat výše citovanou smlouvu o nájmu pozemku

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části