Usnesení rady ze dne 23. 4. 2003 č. 266

k výzvě na veřejnou zakázku dle ust. § 49b, zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů Vypracování projektu zóny placeného stání na celém území Městské části Praha 3 a jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
1. s výzvou více zájemcům podle § 49a, zákona o zadávání veřejných zakázek na vypracování projektu zóny placeného stání na celém území Městské části Praha 3, která je přílohou tohoto usnesení
2. s obesláním výzvy těmto firmám:
1. ACTIV a. s. Praha, Korunovační 6, 170 00 Praha 7, IČO 00550728
2. Atelier Promika, xxxxxxxxxx, Milady Horákové 103, 160 00 Praha 6, IČO 14902907
3. Czech Consult, spol. s r. o., Holečkova 100/9, 150 00 Praha 5, IČO 63073463
4. DHV CR, spol. s r. o., Táboritská 23, 130 00 Praha 3, IČO 45797170
5. M.O.Z. Consult s. r. o., Revoluční 25, 110 00 Praha 1, IČO 43078753

II.  u k l á d á
1. p. J. Brychovi, koordinátorovi veřejných zakázek
1.1. písemně seznámit členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek s jejich jmenováním, místem a časem konání komise
2. vedoucímu OTSMI
2.1. zaslat výzvu výše uvedeným firmám

III.  j m e n u j e
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení - členové (náhradníci)
1. MUDr. Marek Zeman (Ing. Karel Procházka)
2. Michal Kucián (Bc. Pecha Ondřej)
3. Pavel Hurda (Kamila Mirovičová)
4. Ing. Daniel Reisiegel (Milena Kozumplíková)
5. Jaroslav Bureš (Ing. Martin Vančura)
6. Ing. Bohuslav Nigrin (Ing. Jan Holub)
7. Zdeněk Pavelka (Jan Plíva)

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části