Usnesení rady ze dne 23. 4. 2003 č. 265

ke zvýšení nájemného za užívání nebytových prostor v poliklinice Olšanská 7 v Praze 3

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
od 1. 7. 2003 se zvýšením nájemného ze všech nájemních smluv (s výjimkou Národní rady zdravotně postižených ČR a SKM Praha 3, a. s.) na částku minimálně 1 300 Kč/m2/rok

II.  u k l á d á
1. vedoucí OBNP
1.1. provést navýšení dodatkem k výše uvedeným nájemním smlouvám

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části