Usnesení rady ze dne 23. 4. 2003 č. 264

k souhlasu s podnájmem nebytových prostor Komerční bance, a. s.

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost Komerční banky, a. s. o souhlas k umístění peněžních automatů v objektech ve vlastnictví Městské části Praha 3, která je přílohou tohoto usnesení

II.  s o u h l a s í
se záměrem zřízení podnájmu nebytových prostor pro Komerční banku, a. s. v objektech Koněvova 150, Praha 3 (současný nájemce SKM Praha 3, a. s.) a Táboritská 24/16 (současný nájemce AUDIPO-kancelářské potřeby) nebo Táboritská 26/17 (současný nájemce TTT-prodejna novin a tabákových potřeb), či na další místo v této lokalitě obchodní vybavenosti. Rovněž souhlasí s případným zřízením podnájmu v objektech Seifertova 69/353, Olšanská 7/2666 a Koněvova 205. Vše za účelem umístění peněžních automatů Komerční banky, a. s.

III.  u k l á d á
1. MUDr. M. Zemanovi, zástupci starosty
1.1. informovat představitele Komerční banky, a. s. o souhlasu Rady městské části se záměrem zřízení podnájemních smluv
1.2. požádat představenstvo SKM Praha 3, a. s. o navázání výše uvedeného smluvního stavu v objektu Koněvova 150, Praha 3 a zajištění potřebné technické součinnosti směřující k umístění bankomatu

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části