Usnesení rady ze dne 23. 4. 2003 č. 263

výzvě na veřejnou zakázku dle ust. § 49, zákona o zadávání veřejných zakázek Stavební úpravy zázemí severní tribuny FK Viktoria Žižkov a jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
1. s výzvou více zájemcům dle ust. § 49, zákona o zadávání veřejných zakázek na stavební úpravy zázemí severní tribuny FK Viktoria Žižkov, jež je přílohou tohoto usnesení
2. s obesláním výzvy těmto firmám:
1. TRIUM REAL, s. r. o., Ke Koulce 11/592, 150 00 Praha 5, IČO 45281378
2. ABSOLUT PROMAX, Skálova 575/34, 181 00 Praha 8, IČO 64927059
3. RaF s. r. o., Seifertova 42, 130 00 Praha 3, IČO 45306044
4. RESTAV, s. r. o., Černomořská 204/4, 101 00 Praha 10, IČO 17049831
5. xxxxxxxxxx-autorizovaný stavitel, Kloboukova 2261/79, 148 00 Praha 4, IČO 61264369
6. StavMo, s. r. o. - Motl, Prokopova 2, 130 00 Praha 3, IČO 64574504

II.  u k l á d á
1. p. J. Brychovi, koordinátorovi veřejných zakázek
1.1. písemně seznámit členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek s jejich jmenováním, místem a časem konání komise
1.2. zveřejnit text výzvy na centrální adrese
2. vedoucímu OTSMI
2.1. zaslat výzvu výše uvedeným firmám

III.  j m e n u j e
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení - členové (náhradníci):
1. Kucián Michal (Plíva Jan)
2. Hurda Pavel (Pecha Ondřej Bc.)
3. Procházka Karel Ing (Zeman Marek MUDr.)
4. Nigrin Bohuslav Ing. (Holub Jan Ing.)
5. Rusová Eva MUDr. (Mikeska Tomáš Ing.)
6. Roubal Tomáš (Nezpěvák Vladimír Ing.)
7. Louša Jiří Ing. (Habešová Milena)

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části