Usnesení rady ze dne 23. 4. 2003 č. 262

k protokolu z provedené kontroly na místě u příjemce veřejné finanční podpory z Fondu grantového a podpůrného za období roku 2002

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
protokol z provedené kontroly na místě u příjemce veřejné finanční podpory z Fondu grantového a podpůrného za období roku 2002, který je přílohou tohoto usnesení

II.  ž á d á
Výbor pro správu grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3,
aby projednal výsledky kontroly a navrhl opatření

III.  u k l á d á
1. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ
1.1. provést právní rozbor s možnými variantami řešení a předložit návrh opatření Radě městské části

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části