Usnesení rady ze dne 23. 4. 2003 č. 261

k vyhodnocení plánu oprav za rok 2002

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
vyhodnocení plánu oprav za rok 2002, který tvoří přílohu tohoto usnesení

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části