Usnesení rady ze dne 23. 4. 2003 č. 259

k uzavření dodatku č. 11 k Mandátní smlouvě mezi M. č. Praha 3 a SKM Praha 3, a. s.

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 11 k Mandátní smlouvě mezi M. č. Praha 3 a SKM Praha 3, a. s., který je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat dodatek č. 11 k Mandátní smlouvě mezi M. č. Praha 3 a SKM Praha 3, a. s.

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části