Usnesení rady ze dne 23. 4. 2003 č. 257

k podnětům bytové komise Rady městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zápis č. 8 ze zasedání bytové komise Rady městské části ze dne 9. 4. 2003

II.  s c h v a l u j e
doporučení bytové komise Rady městské části
1. směny bytu
2. žádost o výměnu bytu ve stejném domě
3. prodloužení nájemní smlouvy
4. žádosti cizinců se statutem uprchlíka
5. půdní vestavby
6. žádosti o přidělení bytu
7. žádost o souhlas s podnájmem bytu
8. různé
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části