Usnesení rady ze dne 30. 7. 2003 č. 485

ke smlouvě na zhotovení průzkumných prací a specifikace náplně nového stadionu FK Viktoria Žižkov

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na zhotovení průzkumných prací a specifikace náplně nového stadionu FK Viktoria Žižkov s xxxxxxxxxx  IČ: 69331634, která je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat uvedenou smlouvu

Michal K u c i á n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části