Usnesení rady ze dne 30. 7. 2003 č. 482

k návrhu kupní smlouvy o převodu vlastnictví obytného domu čp. 2168 na pozemku parc. č. 2825/1 a pozemku parc. č. 2825/1, parc. č. 2826/1 a parc. č. 2826/2, to vše v k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
návrh kupní smlouvy o převodu vlastnictví obytného domu čp. 2168 na pozemku parc. č. 2825/1 a pozemku parc. č. 2825/1, parc. č. 2826/1 a parc. č. 2826/2, to vše v k. ú. Žižkov, který je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat výše citovanou smlouvu

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části