Usnesení rady ze dne 17. 9. 2002 č. 517

k podnětům bytové komise Rady městské části

Rada městské části

I. b e r e  n a v ě d o m í
zápis č. 15 ze zasedání bytové komise Rady městské části ze dne 11. 9. 2002

II. s c h v a l u j e
doporučení bytové komise Rady městské části
1. žádosti o poskytnutí bytu
2. služební byty
3. služební byty – po dobu pracovního poměru
4. žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
5. žádost o uzavření nájemní smlouvy
6. sídlo společnosti
7. žádost o snížení nájmu
8. souhlas s pronájmem bytu – předběžný
9. žádosti o přisloučení
10. žádosti o výměnu bytu
11. společný nájem bytu
12. různé
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části