Usnesení rady ze dne 6. 2. 2002 č. 5800

k podnětům komise obchodu a služeb rady městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a v ě d o m í
zápis č. 2 ze zasedání komise obchodu a služeb Rady městské části ze dne 28. 1. 2002

II.  s c h v a l u j e
doporučení komise obchodu a služeb Rady městské část
1. prioritní žádosti
2. garáže Jilmová 4, 6, 8, 10
3. nové nájemní smlouvy
4. žádost o snížení nájemného
5. žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
6. žádosti o převod nájemní smlouvy
7. žádosti o změnu nájemní smlouvy
8. žádost o výměnu garážového stání
9. žádosti o přidělení nebytového prostoru
10. žádost o přisloučení nebytového prostoru
11. ukončení nájmu, výpovědi
12. žádost o technické zhodnocení
13. reklamy
14. právní záležitosti
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Vladimír H o l z k n e c h t     Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty         starosta městské části