Usnesení rady ze dne 27. 2. 2002 č. 113

k dohodě o ukončení nájmu ke smlouvě o nájmu pozemků č. S/1123/01 uzavřené dne 22. 10. 2001, jejímž předmětem je užívání pozemkové parcely č. 1752 a části pozemkové parcely č. 1754, k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s dohodou o ukončení nájmu ke smlouvě o nájmu pozemků č. S/1123/01 uzavřené dne 22. 10. 2001, jejímž předmětem je užívání pozemkové parcely č. 1752 a části pozemkové parcely č. 1754, k. ú. žižkov, která je přílohou tohoto usnesení

II. u k l á d á
1. p. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat výše uvedenou dohodu

Vladimír H o l z k n e c h t      Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty          starosta městské části