Usnesení rady ze dne 27. 2. 2002 č. 112

k dodatku č. 5 k pojistné smlouvě 110004600 a dodatku č. 4 k pojistné smlouvě 712000073 s Pojišťovnou České spořitelny, a. s.

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 5 k pojistné smlouvě 110004600, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení a dodatku č. 4 k pojistné smlouvě 712000073, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. p. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat výše uvedené dodatky k pojistným smlouvám

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty           starosta městské části