Usnesení rady ze dne 27. 2. 2002 č. 111

ke Smlouvě o dílo o provedení stavebních úprav havarijního stavu tělocvičny v objektu bývalé ZŠ Cimburkova 600/18

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
1. se zadáním zakázky na provedení stavebních úprav tělocvičny v objektu bývalé ZŠ Cimburkova 600/18 xxxxxxxxxx, IČ 41983432
2. s uzavřením Smlouvy o dílo o provedení stavebních úprav tělocvičny v objektu bývalé ZŠ Cimburkova 600/18 s Ixxxxxxxxxx, IČ 41983432, uvedené v příloze tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. p. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat tuto smlouvu
2. vedoucímu OHS

2.1. zajistit provedení oprav havarijního stavu tělocvičny dle Smlouvy o dílo
3. vedoucímu OE

3.1. zajistit proplacení z prostředků hospodářské činnosti

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty          starosta městské části