Usnesení rady ze dne 27. 2. 2002 č. 110

k připomínkám Městské části Praha 3 k Tržnímu řádu

Rada městské části

I.  b e r e n a v ě d o m í
připomínky k Tržnímu řádu dle přílohy tohoto usnesení

II. s c h v a l u j e
připomínky k Tržnímu řádu dle přílohy tohoto usnesení

III. u k l á d á
1. pí M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty

1.1. sdělit připomínky M. č. Praha 3 k Tržnímu řádu dle bodu II. tohoto usnesení ŽO MHMP

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty          starosta městské části