Usnesení rady ze dne 27. 2. 2002 č. 109

k pronájmu nebytových prostor v budově Olšanská 7, Praha 3 společnosti Multienergo, a. s. Praha 7, Jankovcova 1480

Rada městské části

I.  b e r e  n a v ě d o m í
1. zprávu Odboru bytů a nebytových prostor, která je přílohou č. 1 materiálu
2. dopis společnosti Alchymistova lékárna, Františka Diviše 386, Praha – Uhříněves, jednatel xxxxxxxxxx, který je přílohou č. 2 materiálu
3. dopis Lékárna Viktoria, xxxxxxxxxx, který je přílohou č. 3 materiálu

II. s o u h l a s í
s pronájmem nebytových prostor v budově Olšanská 7, Praha 3 společnosti Multienergo, a. s. Praha 7, Jankovcova 1480 za podmínek uvedených ve věcném záměru žádosti, která je přílohou č. 4 materiálu

III. u k l á d á
1. vedoucí OBNP

1.1. vypracovat nájemní smlouvu na nebytový prostor
2. p. M. Českému, starostovi městské části

2.1. podepsat nájemní smlouvu na nebytový prostor

Vladimír H o l z k n e c h t      Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty        starosta městské části