Usnesení rady ze dne 27. 2. 2002 č. 108

k pronájmu části areálu Na Balkáně 100 Haně Plívové

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
záměr pronájmu části areálu Na Balkáně 100 xxxxxxxxxx za podmínek uvedených v usnesení RMČ č. 76 ze dne 6. 2. 2002

II.  s o u h l a s í
s pronájmem části areálu Na Balkáně 100 xxxxxxxxxx za podmínek uvedených v usnesení RMČ č. 76 ze dne 6. 2. 2002

III.  u k l á d á
1.
xxxxxxxxxx
1.1. vypracovat nájemní smlouvu na pronájem části areálu
2. p. M. Českému, starostovi městské části

2.1. podepsat nájemní smlouvu na pronájem části areálu

Vladimír H o l z k n e c h t     Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty         starosta městské části