Usnesení rady ze dne 27. 2. 2002 č. 107

k dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 72, podle níž Družstvo vlastníků domu Koněvova 201/2361, Praha 3, 130 00 koupilo od Městské části Praha 3 bytový dům č. p. 2361 s parcelou 2469 a parcely č. 2470 a č. 2471, to vše v k. ú. Žižkov, Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e n a v ě d o m í
dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 72, podle níž Družstvo vlastníků domu Koněvova 201/2361, Praha 3, 130 00 koupilo od Městské části Praha 3 bytový dům č. p. 2361 s parcelou 2469 a parcely č. 2470 a č. 2471, to vše v k. ú. Žižkov, Praha 3, který je přílohou tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části

schválit dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 72, podle níž Družstvo vlastníků domu Koněvova 201/2361, Praha 3, 130 00 koupilo od Městské části Praha 3 bytový dům č. p. 2361 s parcelou 2469 a parcely č. 2470 a č. 2471, to vše v k. ú. Žižkov, Praha 3

III. u k l á d á
1. pí M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty

1.1. předložit výše citovaný dodatek ke schválení Zastupitelstvu městské části

Vladimír H o l z k n e c h t      Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty         starosta městské části