Usnesení rady ze dne 27. 2. 2002 č. 106

k podmínkám prodeje bytových domů zařazených do I. etapy privatizace bytového fondu, které nebyly dosud prodány z důvodu restitučních nároků a soudních sporů

Rada městské části

I. b e r e n a  v ě d o m í
usnesení Výboru pro privatizaci bytového fondu č. 45 ze dne 26. 2. 2002, které je přílohou tohoto usnesení

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části

schválit podmínky prodeje bytových domů zařazených do I. etapy privatizace bytového fondu, které nebyly dosud prodány z důvodu restitučních nároků a soudních sporů dle současných platných Zásad postupu při prodeji bytových domů s pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy – svěřených Městské části Praha 3 včetně doplnění

III. u k l á d á
1. pí M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty

1.1. předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu městské části

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty          starosta městské části