Usnesení rady ze dne 21. 8. 2002 č. 454

ke stanovení platu vedoucího Odboru hospodářské správy Úřadu městské části

Rada městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh tajemnice Úřadu městské části na stanovení platu p. Františka Polaneckého, vedoucího Odboru hospodářské správy Úřadu městské části

II. s t a n o v u j e
plat p. Františku Polaneckému, vedoucímu Odboru hospodářské správy Úřadu městské části s účinností od 1. 9. 2002 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

III. u k l á d á
1. oddělení personální práce a mezd

1.1. zajistit vyplácení platu

Vladimír H o l z k n e c h t        Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty             starosta městské části