Usnesení rady ze dne 21. 8. 2002 č. 450

k odměně ředitelce příspěvkové organizace TROJKA – kulturní a vzdělávací střediko

Rada městské části

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh starosty Městské části Praha 3 na přiznání odměny ředitelce příspěvkové organizace TROJKA – kulturní a vzdělávací středisko xxxxxxxxxx

II. s c h v a l u j e
odměnu ředitelce příspěvkové organizace TROJKA – kulturní a vzdělávací středisko xxxxxxxxxx dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

III. u k l á d á
1. příspěvkové organizace

1.1. zajistit vyplácení odměny

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části