Usnesení rady ze dne 21. 8. 2002 č. 449

ke stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Žerotínova 36/1100, Praha 3

Rada městské části

I. s t a n o v u j e
plat ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Žerotínova 36/1100, Praha 3, paní xxxxxxxxxx s účinností od 1. 9. 2002 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

II. u k l á d á
1. příspěvkové organizaci

1.1. zajistit vyplácení platu řediteli organizace

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části