Usnesení rady ze dne 21. 8. 2002 č. 448

k řešení situace se společností SORSTAV spol. s r.o.

Rada městské části

I. b e r e  n a v ě d o m í
1. stanovisko xxxxxxxxxx ze dne 31. 7. 2002 uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení
2. zprávu o stavebních úpravách prováděných koncem roku 2001 a v roce 2002 v objektu Křesánov ze dne 8. 8. 2002 uvedenou v příloze č. 2 tohoto usnesení

II. s c h v a l u j e
proplacení faktury

III. u k l á d á
1. vedoucímu OE

1.1. zabezpečit proplacení faktury

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty           starosta městské části