Usnesení rady ze dne 21. 8. 2002 č. 446

k prodeji pozemků parc. č. 2894 a 2902 v k. ú. Žižkov, ul. Českobrodská, Praha 3

Rada městské části

I.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části

schválit prodej pozemků parc. č. 2894 a 2902 v k. ú. Žižkov, ul. Českobrodská, Praha 3 společnosti AUTO JAROV s.r.o., Osiková 2, Praha 3 za odhadní cenu ve výši 1 793 701 Kč

II. u k l á d á
1. p. V. Holzknechtovi, 1. zástupci starosty

1.1. předložit návrh prodeje k projednání Zastupitelstvu městské části

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části