Usnesení rady ze dne 21. 8. 2002 č. 445

k žádosti MUDr. Zdeňka Navrátila o rozšíření pronájmu nebytového prostoru

Rada městské části

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost xxxxxxxxxx o rozšíření pronájmu nebytového prostoru o místnost č. 506, 5. patro, Olšanská 2666

II.  s o u h l a s í
s přidělením nebytového prostoru převodem nájmu od společnosti Albadent spol. s.r.o. na xxxxxxxxxx za cenu stávající, minimálně však 1 200/m2/rok

III. u k l á d á
1. vedoucí OBNP

1.1. postupovat dle bodu II.

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části