Usnesení rady ze dne 30. 10. 2002 č. 621

k uzavření dohody s Bytovým podnikem v Praze 3, s. p. v likvidaci

Rada městské části

I. b e r e  n a v ě d o m í
návrh likvidátora Bytového podniku, s. p. v likvidaci na uzavření dohody týkající se domu č. p. 1848, Zelenky Hajského 6 a domu č. p. 1854, Zelenky Hajského 8

II.  s o u h l a s í
s uzavřením dohody uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

III. u k l á d á
1. p M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat výše uvedenou dohodu

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části