Usnesení rady ze dne 30. 10. 2002 č. 620

k Dohodě o technických zásadách spolupráce při ochraně a obnově stromořadí při zřizování a provozování podzemních a nadzemních vedení veřejné telekomunikační sítě a stanovení podmínek pro tyto činnosti

Rada městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení předsedkyně Výboru pro územní rozvoj ZMČ ze dne 14. 10. 2002

II. s c h v a l u j e
Dohodu o technických zásadách spolupráce při ochraně a obnově stromořadí při zřizování a provozování podzemních a nadzemních vedení veřejné telekomunikační sítě a stanovení podmínek pro tyto činnosti, která je přílohou tohoto usnesení

III. u k l á d á
1. p. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat tuto ”Dohodu”

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty           starosta městské části