Usnesení rady ze dne 30. 10. 2002 č. 619

k důsledku zániku mandátů členů zastupitelstva

Rada městské části

I. b e r e n a v ě d o m í
stanovisko xxxxxxxxxx ze dne 30. 10. 2002 k důsledkům zániku mandátů členů zastupitelstva ve vztahu k voleným orgánům Městské části Praha 3

II. u k l á d á
1. zástupcům starosty Městské části Praha 3 a ostatním členům Rady městské části

1.1. předat nejpozději dne 1. 11. 2002 veškeré technické prostředky, které jim byly k výkonu funkce svěřeny
2. zástupcům starosty Městské části Praha 3

2.1. předat veškeré písemnosti a spisy podléhající režimu spisové služby svým sekretariátům nejpozději dne 1. 11. 2002
3. vedoucímu OHS

3.1. převzít veškeré prostředky dle bodu II. 1. 1. tohoto usnesení

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části