Usnesení rady ze dne 30. 10. 2002 č. 618

k uzavření smlouvy o dílo č. 22010232 s firmou ANeT-Advanced Network Technology s. r. o.

Rada městské části

I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo č. 22010232 mezi Městskou částí Praha 3 a firmou ANeT-Advanced Network Technology s. r. o., která je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. p. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat výše uvedenou smlouvu o dílo

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části