Usnesení rady ze dne 30. 10. 2002 č. 617

ke stanovení platu vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor Úřadu městské části

Rada městské části

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh tajemnice Úřadu městské části na stanovení platu pí Kamily Mirovičové, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor Úřadu městské části

II. s t a n o v u j e
plat pí Kamile Mirovičové, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor Úřadu městské části s účinností od 1. 11. 2002 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

III. u k l á d á
1. oddělení personální práce a mezd

1.1. zajistit vyplácení platu

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty           starosta městské části