Usnesení rady ze dne 30. 10. 2002 č. 616

k odměnám vedoucím odborů Úřadu městské části

Rada městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh tajemnice Úřadu městské části na přiznání odměn vedoucím odborů Úřadu městské části

II.  s c h v a l u j e
odměny vedoucím odborů Úřadu městské části za mimořádné práce spojené s registrací kandidátních listin dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

III. u k l á d á
1. oddělení personální práce a mezd

1.1. zajistit vyplacení odměn

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty             starosta městské části