Usnesení rady ze dne 30. 10. 2002 č. 615

k poskytnutí darů zaměstnancům Městské části Praha 3, Úřadu městské části

Rada městské části

I. b e r e  n a v ě d o m í
návrh tajemnice Úřadu městské části na poskytnutí darů zaměstnancům Městské části Praha 3, Úřadu městské části, kteří byli postiženi povodní v srpnu 2002

II.  s c h v a l u j e
poskytnutí darů zaměstnancům Městské části Praha 3, Úřadu městské části, kteří byli postiženi povodní v srpnu 2002, ze Zaměstnaneckého fondu Městské části Praha 3 ve výši 15 000 Kč každému postiženému zaměstnanci, dle přílohy tohoto usnesení

III. u k l á d á
1. oddělení personální práce a mezd

1.1. připravit darovací smlouvy
1.2. zajistit vyplácení darů
2. p. M. Českému, starostovi městské části

2.1. podepsat darovací smlouvy

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            astarosta městské části