Usnesení rady ze dne 30. 10. 2002 č. 614

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při nuceném výkonu exekučních titulů i mimo něj uzavřené dle 16. 11. 2001

Rada městské části

I. s o u h l a s í
s
uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při nuceném výkonu exekučních titulů i mimo něj uzavřené dle 16. 11. 2001, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á
1. p. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat výše uvedený dodatek č. 1

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty             starosta městské části